BCM.GLOBAL

Mỗi đợt thiên tai và tình trạng khẩn cấp; có ảnh hưởng xấu đến xã hội, khách hàng, tuân thủ quy định, thị phần và doanh thu phải được quản lý bằng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCM) được thiết kế tốt.

Các chính phủ và các nhà quản lý biết về vai trò của BCM, họ bắt đầu nhận được sự bảo đảm từ các tổ chức để tiếp tục và đảm bảo cho công việc chính và các dịch vụ an ninh xã hội của họ bằng cách ban hành khung pháp lý.

Tương tự như vậy, các doanh nghiệp đã nhận thấy sự phụ thuộc của họ vào nhau và bắt đầu tìm kiếm sự đảm bảo về BCM từ các nhà cung cấp chính.

Ngoài ra, bạn nên lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, giám sát, kiểm tra, xem xét và cải thiện hệ thống BCM của bạn để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, ứng phó, và phục hồi khi phải đối mặt với trường hợp xấu nhất.

Làm việc với tư vấn của chúng tôi để sẵn sàng trong trường hợp bất ngờ.

“Đề phòng bất ngờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng!”

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ info@bcm.global